{"total":403,"stores": [ {"name":"CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐẠI","web_address":" 815 Nguyễn Văn Linh - Q. Lê Chân - Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.911718222506!2d106.66599861440416!3d20.835271099732573!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a708277f58e85%3A0xd2b7da05334da76c!2zODE1IE5ndXnhu4VuIFbEg24gTGluaCwgVsSpbmggTmnhu4dtLCBMw6ogQ2jDom4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1537930289970","district_code":"QUANLECHAN","province_code":"HAIPHONG"} ] }